دکتر مهدی خلیل مقدم را بیشتر بشناسیم ...


  • فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه ایران سال 1375
  • فارغ التحصیل رشته جراحی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی ایران 1379
  • دوره جراحی تکمیلی تخصصی سر و گردن از دانشگاه دوسلدورف آلمان 1381
  • آغاز فعالیت حرفه ای و تخصصی در تهران 1381
  • دارای مدرک بورد تخصصی جراحی عمومی
  • دارای مدرک بورد تخصصی جراحی سر و گردن از دانشگاه دوسلدورف آلمان
  • عضو جامعه جراحان پزشکی ایران